Personvern og vilkår

Denne løsningen er en kopi av løsningen BDOK.no som eies og driftes av Byggeveiledning AS.

Brukeravtalen gjelder for bruk av denne løsningen, og er mellom deg som bruker og Byggeveiledning AS, som er eier og drifter av denne løsningen.

løsningen og medfølgende grunnlagsdata fra BDOK, heretter omtalt som LØSNINGEN. Ved å bruke løsningen, aksepterer du å være bundet av bestemmelsene i denne avtale. Dersom du ikke aksepterer avtalens bestemmelser har du ikke rett til å bruke løsningen.

INGEN BRUKERE HAR LOV TIL Å BRUKE LØSNINGEN TIL ANDRE FORMÅL EN DET DEN ER TENKT FOR.

1. LØSNINGEN
LØSNINGEN er en nettbasert løsning som leveres og driftes av Byggeveiledning AS. Løsningen er to delt:
1. Veilede brukeren under våtromsprosjektering, da under prosjektering, utførelse og leveranse av skriftlig våtromsdokumentasjon. 2. HMS modul for oppfyllelse av kravene i Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften.

Beregnet for: LØSNINGEN er en løsning som kun skal brukes av profesjonelle for planlegging, prosjektering og utførelse av våtrom. Profesjonell betyr at brukeren (bedriften) MÅ våre registrert i Brønøysundregisteret og drive med arbeid som er relevant til løsningen.

Byggebransjens våtromsnorm- BVN: LØSNINGEN har linker som veileder brukeren til riktig henvisning i BVN. Hvis du skal få utnyttet dette må BRUKERE inneha et gyldig abonnement på BVN. Et eventuelt abonnement på BVN tegnes direkte med SINTEF Byggforsk.

Servere og lagring: I LØSNINGEN har du gratis lagring og backup. Den betalte kontoen din vil være i kraft til den kanselleres eller avsluttes under disse vilkårene.

Abonnement: Brukeren må betale den gjelden pris av løsningen til enhver tid og kan velge årlig og halvårlig betaling. Alle abonnementene gjelder for minimum 12 måneder, og løper så deretter kontinuerlig til oppsigelse foreligger.

Betaling: All betaling for bruk av løsningen skjer ved fakturabetaling. Mottatt faktura har 10 dagers betalingsfrist.

Pris: Ved inngåelse av abonnement vil det automatisk bli utstedt en faktura for ønsket abonnement i henhold til gjeldene månedspris ved avtaleinngåelse.

Byggeveiledning AS har rett til å endre prisen på løsningen ved implementering av nyere versjoner og henhold til generell prisstigning, eller etter skriftlig varsel. Oppsigelse av abonnement: Oppsigelse av et abonnement må gjøres senest 30 dager før 12.måneders avtalen utløper. Hvis ikke løper avtalen inntil den blir sagt opp. Ved oppsigelse løper avtalen ut inneværende mnd + 30 dager.

Sperring av abonnement: Ved mangel eller for sen innbetaling av faktura forbeholder vi oss retten til å stenge kontoen. Kontoen stenges midlertidig i påvente av innbetaling. Ved manglende innbetaling vil man basert på abonnement måtte betale de gjenstående månedene av eventuell bindingstid, dette blir fakturert i sin helhet + faktureringsgebyr på kroner 250,-

2. ANSVARSFORHOLD LØSNINGEN er å anse som en mal for prosjektering av våtrom og ditt HMS arbeid. BRUKEREN (Bedriften) av løsningen er alltid juridisk ansvarlig for at prosjektet blir prosjektert og utført i henhold til gjeldene teknisk forskrift og andre gjeldene lover, og å sette seg inn i gjeldene krav til Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften. BRUKEREN som har brukt LØSNINGEN som mal for har ansvaret for at det ferdige produktet (prosjektering, KS, produkter, dokumentasjon) oppfyller gjeldene forskrifter og krav. BRUKEREN har også ansvar for at arbeidet blir utført etter gjeldene krav i PBL, forskrifter, NS og ev. tillatelser. Byggeveiledning AS er ved ingen omstendigheter ansvarlig for den ferdige HMS, prosjekteringen, dokumentasjonen, produkter eller utførelse, eller annet i tilknytting til dette.

3. BRUKSRETT
Det gis en rett på LØSNINGEN; det selges ikke. Du får følgelig en begrenset og løpende disposisjonsrett til LØSNINGEN. Du har rett til å opprette 1 -en bruker (Bedrift) i løsningen. Flere bedrifter kan ikke dele LØSNINGEN for å utstede våtromsprosjektering/ våtromsdokumentasjon.

Elektronisk sjekk av brukere
BDOK forbeholder seg retten til elektronisk å kunne sjekke at nødvendige avtaler som er inngått opprettholdes og at LØSNINGEN brukes til det den er beregnet for. BDOK har rett til å stenge tilgang til LØSNINGEN ved manglende betaling fra brukeren, eller at brukeren ikke bruker LØSNINGEN for det den er beregnet for.

Oppbevaring av data
Når programvaren kjøres på BDOK sine servere, plikter BDOK å oppbevare alle registrerte opplysninger på en forsvarlig måte for å forhindre at uvedkommende får tilgang til opplysningene. BDOK bærer ikke ansvar for de opplysninger som legges inn i LØSNINGEN. Brukeren er selv ansvarlig for at det ikke legges inn personopplysninger som personvernopplysningsloven stiler spesielle krav til i forbindelse med behandling og lagring av data.

4. OPPHAVSRETT
All opphavsrett til LØSNINGEN , (bl.a. alle fotografiske og andre billedlige uttrykk, animasjon, tekst og "små-programmer" som inngår i LØSNINGEN) tilhører BDOK eller dets leverandører eller rettsforgjengere. LØSNINGEN er beskyttet av opphavsrettslovgivningen i Norge, internasjonale konvensjoner, og øvrig nasjonal lovgivning som kommer til anvendelse herunder lov av 12. mai 1961 nr. 2 om opphavsrett til åndsverk m.v. Av denne grunn må De behandle LØSNINGEN som ethvert annet opphavsrettslig beskyttet verk (f.eks. en bok eller en musikkinnspilling). BDOK beholder alle rettigheter som ikke uttrykkelig er gitt deg i denne AVTALEN.

5. BESKRIVELSE AV ANDRE RETTIGHETER OG BEGRENSNINGER
De har ikke rett til å utleie, lease eller låne ut LØSNINGEN. Disposisjonsretten til LØSNINGEN kan ikke overføres til andre. De har ikke adgang til å foreta omvendt utvikling (reverse engineering), dekompilering eller disassembling av LØSNINGEN.

Ingen øvrige garantier
BDOK fraskriver seg ethvert øvrig garantiansvar, enten dette er direkte eller stilltiende, herunder, men ikke begrenset til, stilltiende garantier om salgbarhet og anvendelighet for særskilte formål. Denne ansvarsfraskrivelse gjelder med hensyn til LØSNINGEN, medfølgende brukerveiledning og skriftlig materiale, og ethvert medfølgende utstyr. Denne begrensede garanti gir Dem spesifikke rettigheter. Brukeren av LØSNINGEN har ikke anledning til å engasjere eksterne konsulenter og/eller andre bistandsytere for BDOK sin regning uten forutgående skriftlig avtale med Byggeveiledning AS. Ethvert slikt krav uten forutgående skriftlig avtale vil bli avvist som urettmessig.

Bruk av data
Alle opplysninger som registreres av Brukeren tilhører Brukeren. BDOK har likevel rett til å bruke anonymiserte kundedata til utarbeidelse av statistikk.

6. REKLAMASJON, MISLIGHOLD OG ERSTATNING Mener du det foreligger en feil/mangel ved LØSNINGEN, eller du på annen måte mener det foreligger mislighold av produktet, må du omgående reklamere skriftlig til BDOK. Ved betalingsmislighold kan BDOK stoppe tilgangen til LØSNINGEN inntil betaling foreligger. Ved mislighold av avtalen kan den part som rammes kreve erstatning for dokumentert økonomisk tap. BDOK sitt erstatningsansvar er begrenset. BDOK eller dets leverandører eller rettsforgjengere er ikke ansvarlig for indirekte tap. Som indirekte tap regnes, dog ikke begrenset til, tap av fortjeneste av enhver art, tap for feil prosjektering, tap for feil utførelse, tap grunnet driftsavbrudd, avsavnstap, tap som følge av skade på maskinvare og annen programvare, tap overfor tredjemann. Ikke i noe tilfelle skal BDOK eller dets leverandører eller rettsforgjengere være ansvarlig for tap og skader av en hvilken som helst art som oppstår som følge av bruken av, eller manglende evne til å bruke, LØSNINGEN. Dette gjelder selv om BDOK er blitt informert om muligheten for slike skader eller tap. Under enhver omstendighet er BDOK sitt fulle ansvar begrenset til det beløp som du faktisk har betalt for bruk av LØSNINGEN, eksklusiv mva.

7. UTVIKLING AV LØSNINGEN
Du plikter å betale den gjeldene pris for LØSNINGEN til en hver tid. Kostnaden dekker den versjon av LØSNINGEN du bruker til en hver tid. BDOK forbeholder seg retten til å forbedre og utvikle nye versjoner av LØSNINGEN. Ved implementering av nye produkter/ tjenester i LØSNINGEN kan BDOK endre prisen i forhold til de nye tjenestene/produktene. BRUKEREN er forpliktet til å benytte den siste versjon av løsningen.

8. HEVING OG OPPSIGELSE
BDOK kan heve denne avtalen på LØSNINGEN dersom BRUKEREN unnlater å oppfylle alle vilkår og betingelser i denne avtalen. Det samme gjelder hvis du eller ditt selskap blir insolvent eller går konkurs. BRUKEREN som bruker gratis konto og som ikke har oppgradert til betalt abonnement i løpet av 6 mnd. etter førstegangs registrering vil bli hevet/slettet. BRUKEREN vil før heving/sletting bli varslet på BRUKERENS registrerte epost for tilbud om betalt abonnement. BRUKEREN med gratis konto kan si opp denne avtalen med skriftlig varsel til BDOK. Oppsigelse av et betalt abonnement må gjøres senest 30 dager før 12.måneders avtalen utløper. Hvis ikke løper avtalen automatisk.

9. FORBRUKERKJØP
Denne avtale gjelder med de begrensninger som følger av kjøpslovens ufravikelige bestemmelser i forbrukerkjøp, jfr. Lov av 13. mai 1988 nr. 27 om kjøp § 4. For denne avtale gjelder norsk rett. Oslo, 01. mars 2023 Byggeveiledning AS